Güvenilirlik Analizi (Reliability Analysis)

Güvenilirlik analizi, daha önceden belirlenmiş bir ölçek türüne göre hazırlanmış ankete verilen yanıtların tutarlılığını ölçer. Burada tutarlılıktan kasıt, sadece ölçeğe uygun olarak sıralanabilir (ordinal scale) yanıtlar içeren sorulara verilen yanıtların tutarlılığıdır. Örneğin anketin cinsiyet, gelir veya evet/hayır cevabı verilen sorularına güvenilirlik analizi uygulanmaz. Ancak örneğin her hangi bir konu hakkında görüş belirten bir soruya verilen 5′li Likert ölçeği ile hiç katılmıyorum (1)’den kesinlikle katılıyorum (5) gibi sıralanabilir yanıtlar güvenilirlik analizine tabi tutulabilir.
Güvenilirlik analizi için kullanılan temel analiz Cronbach Alpha (α) değerinin bulunmasıdır. Her bir madde için tek bir α değeri olabileceği gibi, tüm soruların ortalama bir α değeri de olabilir. Tüm sorular için elde edilen α değeri o anketin toplam güvenilirliğini gösterir ve 0.7′den büyük olması beklenir, bu değerden düşük α değerleri anketin zayıf güvenilirliği olduğunu gösterir, α>0.8 olması ise anketin yüksek güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir.
Eğer anketin güvenilirliğini arttırılması isteniyorsa daha önce belirtildiği gibi tek tek sorulara dair elde edilen α değeri gösden geçirilir. Bu sorulardan hangi α değeri, toplamda elde edilen α değerini düşürüyorsa o soru çıkartılarak anketin güvenilirliği yükseltilir.
Cronbach’s alpha (α) katsayısı şu şekilde formüle edilir:
<br />
\alpha = {K \over K-1 } \left(1 - {\sum_{i=1}^K \sigma^2_{Y_i}\over \sigma^2_X}\right)<br />
 K madde sayısını, \sigma^2_X  toplam test skorunun varyansını ve \sigma^2_{Y_i}  ise i(nci) maddenin toplam örneklemdeki varyansını gösterir.
Güvenilirlik kategorileri ise daha kesin olarak şu şekilde sınıflandırılır:
Cronbach’s alpha Güvenilirlik
α ≥ .9 Mükemmel
.9 > α ≥ .8 İyi
.8 > α ≥ .7 Kabul edilebilir
.7 > α ≥ .6 Şüpheli
.6 > α ≥ .5 Kötü
.5 > α Güvenilmez
alıntıdır